Årsmötesprotokoll 2004

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMAN 2004

Tid: 2004 03 28

Plats: Pite Havsbad

Norrbottens Älghundklubbs ordförande Mikael Granström öppnade årsmötet med att hälsa mötesdeltagarna välkomna och ge en kortfattad resumé över det gångna verksamhetsåret.

Tommy Sjölund utdelade följande priser/vandringspriser:

NÄK:s vandringspris gick till 2003 års vinnare av KM, jämthunden SJCH Fäbobergets Nyx, äg Lasse Nilsson, Hortlax.

En gevärsrem gick till yngsta tik med 1:a pris på jaktprov, gråhundstiken Birka, äg Anders Semberg, Svappavaara.

Yngste hane med 1:a pris på jaktprov, gråhunden Tossamyrens Champ, äg Mikael Modig, Luleå, erhöll förutom en gevärsrem även vandringspriset SCA-pokalen som yngsta älghund med 1:a pris på jaktprov.

Jaktjournalens Vandringspris till hund under 2 år med högsta poäng på jaktprov tilldelades Östsibiriska laikan Järvtandlidens Zimba, äg Jonas Nilsson, Arvidsjaur.

Flitigaste domare med 43 löshundsprov och 3 spårprov blev Mikael Leffler, Luleå. Han erhöll en kniv, tillverkad av Tage Öhman.

Inge Örhneling, sekreterare i Svenska Älghundklubben, gav en kort resumé av SÄK:s historia och utdelade därefter Svenska Älghundklubbens förtjänsttecken i guld till Per-Erik Engström, Boden.

§1 Justering av röstlängd

Beslutades att vid behov justera röstlängden.

§2 Val av ordförande för mötet

Jan-Erik Olofsson, Piteå, valdes till mötesordförande.

§3 a) Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

b) Antagande av stadgar för SÄK:s lokalklubbar

a) Anmälde styrelsen Tommy Sjölund som årsmötets sekreterare.

b) De lokala stadgarna antogs för första gången vid årsstämman 2003 och antogs nu enhälligt för andra gången. Därmed gäller dessa stadgar från och med år 2004 fullt ut.

§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

Till justerare valdes Sven-Ove Rensfeldt och Bert Karlsson.

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar

Beslutades att alla närvarande på stämman skulle ha yttranderätt.

§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Kallelse till årsmötet har varit ute i Älghunden nr 4, 2003. Därmed ansågs att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse

Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen och kassören Donald Engström redogjorde för årsbokslutet. Både verksamhetsberättelsen och årsboksslutet lades med godkännande till handlingarna.

Revisorn, Björn Larsson, läste upp revisorernas berättelse. Den lades med godkännande till handlingarna.

§9 Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust

Årsbokslutet fastställdes. Beslutades att överföra årets förlust till ny räkning.

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen

Föregående årsmöte hade inte givit styrelsen några speciella uppdrag och därmed fanns inget att rapportera under denna punkt.

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget

C. Beslut om avgifter och arvoden för nästa verksamhetsår

A. Årsmötet antog styrelsens förslag till verksamhetsplan (se bil 1)

B. Donald presenterade styrelsens förslag till budget för år 2004. Denna antogs av årsmötet.

C. Beslutades om oförändrade årsarvoden till styrelsen. Revisorernas arvoden bestämdes enligt valberedningens förslag till 500 kr vardera.

Beslutades om oförändrad medlemsavgift för år 2005, 300 kr för ordinarie medlem och 50 kr för familjemedlem.

§13 Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och ledamöter i styrelsen enligt § 8

Antal ledamöter i styrelsen, förutom ordföranden, bestämdes till 8 st.

Efter Mikael Granström, som avböjt omval, nyvaldes Donald Engström, Piteå, till ordförande för NÄK för år 2004.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Claes Johansson, Erik Eriksson, Tommy Sjölund och nyvaldes Sven-Erik Kalander för år 2004-2005.

§14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 i dessa stadgar

Till ordinarie revisorer för år 2004 omvaldes Agnar Sjölund och Björn Larsson.

Bert Karlsson och Bo Frykholm omvaldes till revisorssuppleanter för år 2004.

§15 Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar

Till valberedning för år 2004 omvaldes Per Larsson, Bengt Modig och Rolf Westerberg, med Per Larsson som sammankallande.

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15

Beslutade årsmötet att omedelbart justera punkterna 13 – 15.

§17 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie årsmöte eller som senast 15 januari anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut

a) Motioner

Endast en motion hade inkommit (se bil 2). Motionären, Mats Eriksson, yrkade på att reglerna för klubbmästerskapet skulle återgå till vad som gällde tidigare.

Styrelsens föredragande, Arne Olsson, föreslog, efter en kort utläggning, att årsmötet skulle bifalla motionen. Detta blev också årsmötets beslut.

b) Jaktprovens organisation

Jaktprovsledaren, Arne Olsson, lät meddela att jaktprovens organisation i allt väsentligt kommer att bli som föregående år.

Arne visade en hel del statistik över det gångna årets jaktprovsverksamhet. Nämnas bör att 71 st domare har genomfört 509 provdagar – ett rekordår.

Ett lotteri hade utlysts av styrelsen bland våra jaktprovsdomare i syfte att få fart på vår jaktprovsverksamhet. De två Swepointpejlarna vanns av Bo Eriksson och Sune Nordmark.

c) Klubbmästerskapet 2004

Tommy Sjölund meddelade att 2004 års klubbmästerskap troligen kommer att gå av stapeln i trakterna kring Korpilombolo. Datum är preliminärt 1 – 2 oktober.

d) Avtackning

Avgående ordföranden för Norrbottens Älghundklubb, Mikael Granström, avtackades av klubbens sekreterare, Tommy Sjölund.

Mikael har suttit i NÄK:s styrelse sedan 1991 och varit klubbens ordförande från 1994. Han har varit ett aktat namn, inte bara inom NÄK, utan även i hela Älghundssverige. Mikael överlämnar en klubb med mycket god ekonomi och en stabil styrelse. Norrbottens Älghundklubb tackar för ett gediget arbete.

Därmed överlämnade mötesordförande Jan-Erik Olofsson klubban till vår nyvalde ordförande, Donald Engström, som efter sin programförklaring avslutade årsmötet.

Årsmötesprotokoll 2004 Läs mer »

Årsmötesprotokoll 2005

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMAN 2005

Tid: 2005-03-05
Plats: Grand Arctic Hotel, Överkalix

Norrbottens Älghundklubbs ordförande Donald Engström öppnade årsmötet med att hälsa mötesdeltagarna välkomna och gav en resumé över verksamhetsåret 2004.

En tyst minut hölls till minne av Per-Erik Engströms bortgång.

Följande priser/vandringspriser utdelades:

NÄK:s vandringspris gick till 2004 års vinnare av KM, jämthunden SJCH Fäbobergets Nyx, äg Lasse Nilsson, Hortlax, som därmed fick sin andra inteckning.

Yngsta hane med 1:a pris på jaktprov, gråhunden Pystytuulen Bumba, äg Jarmo Pirtikangas, Kemi, erhöll inte bara en gevärsrem, utan också vandringspriset SCA-pokalen som yngsta hund med 1:a pris på jaktprov.

Yngsta tik med 1:a pris på jaktprov, jämthundstiken Älgstugans Rista II, äg Mikael Thurfjell, Rosvik, erhöll också en gevärsrem samt Jaktjournalens vandringspris till hund under 2 år med högsta poäng på jaktprov. Rista II:s högsta poäng blev 86.

Conny Bjurström, Gammelstad, blev flitigaste domare med 26 löshundsprov och 2 spårprov. Han erhöll en kniv.

Alviksträsk kennel, äg Alvar och Leif Gard, fick uppfödardiplom.

Henrik Andersson, Bjumisträsk, ägare till gråhundshanen Jäkälamaa Aku, fick avelsdiplom.

§1 Justering av röstlängd

Beslutades att vid behov justera röstlängden.

§2 Val av ordförande för mötet

Leif Nilsson, Överkalix, valdes till mötesordförande.

§3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Styrelsen anmälde Tommy Sjölund till årsmötets sekreterare.

§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

Åke Lundberg och Mats Eriksson valdes till justerare.

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar

Beslutades att alla närvarande har yttranderätt.

§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Årmötet ansågs stadgeenligt utlyst i och med att kallelse har varit inne i Älghunden nr 4, 2004.

§7 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen, årsbokslutet och revisorernas berättelse lades med godkännande till handlingarna.

§9 Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust

Årsbokslutet fastställdes. Beslutades att överföra årets förlust till ny räkning.

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen

Styrelsen har inte av föregående årsmöte fått några speciella uppdrag.

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
C. Beslut om medlemsavgifter och omkostnadsersättningar för nästa verksamhetsår

A. Verksamhetsplanen antogs av årsmötet (bil 1)

B. Styrelsens förslag till rambudget antogs av årsmötet.

C. Beslutades om oförändrad medlemsavgift för år 2006, 300 kr för ordinarie medlem och 50 kr för familjemedlem.

Beslutades om oförändrade omkostnadsersättningar.

§13 Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och
Ledamöter i styrelsen enligt §8 i dessa stadgar

Beslutades att antalet ledamöter i styrelsen, inklusive ordföranden, ska vara 9 st.

Till ordförande för Norrbottens Älghundklubb år 2005 omvaldes Donald Engström.

Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år omvaldes Bo Eriksson, Bertil Bodlund, Jörgen Forsberg och nyvaldes Leif Gard.

§14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i dessa stadgar

Till ordinarie revisorer för år 2005 omvaldes Agnar Sjölund och nyvaldes Tore Enberg.

Till revisorsuppleanter omvaldes Bert Karlsson och nyvaldes Mats Eriksson.

§15 Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar

Till valberedning för år 2005 omvaldes Per Larsson (sammankallande), Bengt Modig och Rolf Westerberg.

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15

Beslutade årsmötet att omedelbart justera punkterna 13 – 15.

§17 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie årsmöte eller som senast 15 januari anmälts till styrelsen. Anmälan av ett sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut
a) Motioner
b) Jaktprovens organisation, domarlotteri
c) Klubbmästerskapet 2005
d) NÄK:s svar på remiss angående regelrevidering av jaktprov
e) Avtackning

a) Motioner

Motion nr 1 angående förlängd tid för bedömning av vissa moment, inlämnad av Runar Lundström och Rolf Westerberg.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 2 angående jaktprovens genomförande, inlämnad av Kjell Larsson.

Styrelsen gör sitt yttersta för att genom olika åtgärder göra jaktprovsorganisationen så effektiv som möjligt.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att motionen därmed är besvarad.

Motion nr 3 angående uttagning till DM, inlämnad av Jan-Erik Jakobsson.

Styrelsen instämmer helt med motionären. En hund, som erhållit titeln SJCH, ska ha rätt att anmäla till vårt KM. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

Motion nr 4 angående vårt klubbmästerskap, inlämnad av Torbjörn Nyström.

En krånglig och invecklad motion angående uttagningsregler till KM. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 5 angående priser till vårt KM, inlämnad av Lars Öhman.

Styrelsen har inget emot att frivilliga får till stånd ett bra prisbord. Alla 1:a pristagare får dock en pokal för sin prestation. Därmed ansåg årsmötet enligt styrelsens förslag att motionen var besvarad.

Motion nr 6 angående förslag av rasklubbars rätt att föreslå förtjänsttecken.

Årsmötet föreslog enligt styrelsens förslag att bifalla motionen och därmed föra den vidare till SÄK.

Motion nr 7 angående plats för avelskonferens, samt tidpunkt för densamma, inlämnad av Bert Frohm.

Motionären ansåg att rätt plats för en avelskonferens är Sundsvall och att tidpunkten för densamma borde vara februari-mars.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag att bifalla motionen och därmed föra den vidare till SÄK.

b) Jaktprovens organisation, domarlotteri

Arne meddelade att antalet jaktprovsområden förblir oförändrade. Håkan Andersson ersätter Rolf Modig som områdesledare på område nr 2.

En hel del statistik visades över en rekordsäsong.

Domarlotteriet har troligen kommit för att stanna. Vinnare till var sin pejl blev Bert Karlsson och Anders Semberg.

c) Klubbmästerskapet 2005

I fjol hölls klubbmästerskapet i Suaningi, Korpilombolo. NÄK utdelade en gåva till berörd personal. I år blir tävlingsplatsen densamma.

Preliminärt datum för vårt KM blir 7-8 oktober, 2005.

d) NÄK:s svar på remiss angående regelrevidering av jaktprov

Bo Eriksson gick igenom förslaget från SÄK angående regelrevidering av våra jaktprovsregler.

Årsmötets slutsats blev: Eftersom inget gemensamt förslag föreligger med våra nordiska grannar, skall vi behålla nuvarande antal moment och om möjligt förfina desamma.

e) Avtackning

Arne Olsson, som avsagt sig omval, avtackades av Donald Engström.

Arne har nedlagt ett enormt arbete inom NÄK. När en dataansvarig skulle utses inom klubben, föll lotten på Arne. Han har utfört ett enastående pionjärarbete. Den största insatsen har dock Arne gjort inom klubbens jaktprovsverksamhet, där han under ett stort antal år varit den sammanhållande länken.

Norrbottens Älghundklubb tackar Arne för 10 års styrelsearbete.

Beslutade årsmötet att utse förre ordföranden Mikael Granström till hedersmedlem i NÄK.

Därmed överlämnade mötesordförande Leif Nilsson klubban till vår omvalde ordförande, Donald Engström, som avslutade årsmötet.

Vid protokollet: _________________________________
Tommy Sjölund

Justeras: _________________________________
Leif Nilsson, mötesordf

_________________________________ ________________________________
Mats Eriksson Åke Lundberg

Årsmötesprotokoll 2005 Läs mer »

Årsmötesprotokoll 2006

Tid: 2006 03 04
Plats: Grand Arctic Hotel, Överkalix
Antal närvarande: Ca 80 st

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMAN 2006

Norrbottens Älghundklubbs ordförande Donald Engström öppnade årsmötet med att hälsa mötesdeltagarna välkomna och gav en resumé över verksamhetsåret 2005.

Ett presentkort utdelades till Suaningi Intresseförening för ett bra arbete under KM:et 2005.

Följande priser/vandringspriser utdelades:

NÄK:s vandringspris gick till 2005 års vinnare av KM, jämthunden SJCH Mjälabackens Ruff, äg Bo Bergdahl, Jokkmokk.

Yngsta hane med 1:a pris på jaktprov, östsibiriska laikan Vindelfjellens Jorbo, äg Johan Hellman, Morjärv, erhöll inte bara en gevärsrem, utan också vandringspriset SCA-pokalen för yngsta hund med 1:a pris på jaktprov.

Yngsta tik med 1:a pris på jaktprov, gråhunden Kvarnvikens Wilma, äg Roland Lundberg, Boden, erhöll också en gevärsrem.

Jaktjournalens vandringspris, till hund under 2 år med högsta poäng på jaktprov, erövrades av jämthunden Älgforsens Hottentotti, äg Ingvar & Ulla Fors, Övertorneå, med ett förstapris på 92 poäng.

Vårt nyinstiftade vandringspris, Björnspjutet, till minne av Per-Erik Engström, vanns av jämthunden Jämtbodans Bamse, äg Tage Larsson, Lansjärv.

Per Larsson, Orrbyn, blev flitigaste domare med 28 löshundsprov och 2 spårprov. Han erhöll en kniv.

Mats Eriksson, Råneå, ägare till gråhundshanen Bullerbäckens Barr och Tore Revholm, Töre, ägare till gråhundstiken Purunotkon Minntu, fick avelsdiplom.

§1 Justering av röstlängd

Beslutades att vid behov justera röstlängden.

§2 Val av ordförande för mötet

Lennart Holmsten, Bergsjö, valdes till mötesordförande.

§3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Styrelsen anmälde Tommy Sjölund till årsmötets sekreterare.

§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

Åke Lundberg och Mats Eriksson valdes till justerare, tillika rösträknare.

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar

Beslutades att alla närvarande har yttranderätt.

§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst i och med att kallelse har varit inne i Älghunden nr 4, 2005.

§7 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen, årsbokslutet och revisorernas berättelse lades med godkännande till handlingarna.

§9 Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust

Årsbokslutet fastställdes. Beslutades att överföra årets förlust till ny räkning.

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen

Styrelsen har inte av föregående årsmöte fått några speciella uppdrag.

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
C. Beslut om medlemsavgifter och omkostnadsersättningar för nästa verksamhetsår

A. Verksamhetsplanen antogs av årsmötet (bil 1)

B. Styrelsens förslag till rambudget antogs av årsmötet.

C. Beslutades om oförändrad medlemsavgift för år 2007, 300 kr för ordinarie medlem och 50 kr för familjemedlem.

Beslutades om oförändrade omkostnadsersättningar. Reseersättning bestämdes till
18 kr/mil.

§13 Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och
ledamöter i styrelsen enligt §8 i dessa stadgar

Beslutades att antalet ledamöter i styrelsen, inklusive ordföranden, ska vara 9 st.

Till ordförande för Norrbottens Älghundklubb år 2006 omvaldes Donald Engström.

Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år omvaldes Claes Johansson och Sven-Erik Kalander, samt nyvaldes Hans Broström och Sivert Öderyd.

§14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i dessa stadgar

Till ordinarie revisorer för år 2006 omvaldes Agnar Sjölund och Tore Enberg.

Till revisorsuppleanter omvaldes Bert Karlsson och Mats Eriksson.

§15 Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar

Efter votering mellan Kjell Johansson och Mats Eriksson nyvaldes Kjell Johansson som sammankallande i valberedningen för år 2006. Bengt Modig och Rolf Westerberg omvaldes.

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15

Beslutade årsmötet att omedelbart justera punkterna 13 – 15.

§17 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie årsmöte eller som senast 15 januari anmälts till styrelsen. Anmälan av ett sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut
a) Motioner
b) Jaktprovens organisation, domarlotteri
c) Klubbmästerskapet 2005
d) NÄK:s svar på remiss angående regelrevidering av jaktprov
e) Avtackning

a) Motioner

Motion nr 1 angående björnjakt, inlämnad av Karl-Erik Brösth, Jokkmokk.

Årsmötet ansåg att motionen i första hand är en fråga för Jägareförbundet och fann därmed motionen besvarad.

b) Jaktprovens organisation, domarlotteri

Jaktprovsledaren Claes Johansson lämnade en resumé över den gångna provsäsongen och gick också igenom delar av jaktprovsorganisationen för år 2006.

Domarlotteriet utföll sålunda: Glenn Berglund erhöll en GPS-pejl och Mikael Hjelm fick ett presentkort på 3 000 kr.

c) Klubbmästerskapet 2006

I fjol hölls klubbmästerskapet i Suaningi, Korpilombolo. En protest hade inlämnats, vilken resulterade i att 2:an, jämthunden Ackers Packe, fick ytterligare 2 poäng, dvs 1 poäng mer än vinnaren, jämthunden Mjälabackens Ruff. Prislistan ändras dock inte, då KM:et, enligt beslut av 1997 års årsstämma, ska följa SM-reglerna.

Den nye tävlingsledaren Bertil Bodlund meddelade, att tävlingsplatsen i år blir Kamlunge, Kalix.

Preliminärt datum för vårt KM blir 7-8 oktober, 2006.

d) NÄK:s svar på remiss angående regelrevidering av jaktprov

Donald Engström redogjorde för den av styrelsen utsedda kommitténs agerande angående revidering av våra jaktprovsregler.

Kommitténs arbete har utmynnat i att en gemensam skrivelse, tillsammans med Västerbottens Älghundklubb och Västernorrlands Älghundklubb, har gått till SÄK. Innehållet i denna skrivelse går ut på att behålla våra 13 moment, att nuvarande provperiod förlängs fram till 2009 (skulle medföra en samordning med finnarnas revidering) och att tid till att utvärdera nuvarande regler skulle finnas.

Eddy Engström gav också en historisk tillbakablick i ärendet.

e) Avtackning

Tommy Sjölund, Erik Eriksson och valberedningens sammankallande Per Larsson hade avsagt sig omval och avtackades av Donald Engström.

Därmed överlämnade mötesordförande, Lennart Holmsten, efter en mycket väl genomförd årsstämma, klubban till vår omvalde ordförande, Donald Engström, som avslutade årsmötet.

Vid protokollet: _________________________________
Tommy Sjölund

Justeras: _________________________________
Lennart Holmsten, mötesordf

_________________________________ ________________________________
Mats Eriksson Åke Lundberg

Årsmötesprotokoll 2006 Läs mer »

Rulla till toppen
Scroll to Top