Årsmötesprotokoll 2001

Protokoll fört vid årsmöte i Överkalix 2001-03-03
Ca 75 medlemmar närvarade vid stämman som hölls på Hotell Överkalix.
§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Mikael Granström öppnade årsmötet med att hälsa alla mötesdeltagare välkomna. En parentation hölls över den nyligen bortgångne Sture Göransson, som bl a varit med och grundat Norrbottens Älghundklubb. Mikael lämnade också en kort resumé över det gångna verksamhetsåret. 

§ 2 Utdelning av priser

Klubbmäserskapspokalen utdelades till 2000 års vinnare, Anders Angeria, med gråhunden Avahedens Hampus.

SCA-pokalen, som tilldelas yngsta hane eller tik som erövrat 1:a pris på jaktprov, gick till Sven-Olov Johansson, Luleå, med jämthunden Stoy. Detta ekipage tilldelades också en gevärsrem för sin prestation.

Yngsta tik med 1:a pris på jaktprov blev jämthundstiken Tessy, äg Rudolf Mörk, Kalix. Han tilldelades också en gevärsrem.

Flitigaste domare blev Sven-Ove Rensfeldt, Forshed, med 21 lösprov och ett spårprov. För denna enastående insats erhöll Sven-Ove en ”Tage Öhman-kniv”.

Uppfödardiplom tilldelades Smörholmens kennel på 52 poäng. Bertil Stenman har Jämthundsuppfödning. 

§ 3 Justering av röstlängd

Årsmötet beslöt att vid behov justera röstlängden. 

§ 4 Val av ordförande för stämman

Göte Jönsson, Överkalix, valdes till årsstämmans ordförande. 

§ 5 Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare

Anmälde styrelsen Tommy Sjölund som stämmans sekreterare.

§ 6 Val av två medlemmar att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Inge Öhrneling, Luleå och Rolf Segerlund, Sundom, valdes till justerare.

§ 7 Dagordning

Årsstämman avslog Mats Erikssons förslag om att flytta fram §10 motioner till §8.
Därmed godkändes liggande dagordning.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Kallelse har varit införd i Älghunden nr 4/2000. Även personlig kallelse har utgått.

Inge Öhrneling hade synpunkter på verksamhetsberättelsens tillgänglighet inför årsmötet. Han ansåg att verksamhetsberättelsen ska finnas tillgänglig för medlemmarna 14 dagar innan årsmötet. Sekreteraren tar detta till sig och lovar att så kommer att ske fortsättningsvis. Dock ansågs stämman blivit behörigen utlyst. 

§ 9 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelsen

Mötesordföranden genomgick verksamhetsberättelsen.

Eddy Engström uttryckte tillfredsställelse över att medlemsantalet fortsätter att stiga. Vad gäller domarantalet ansåg han att det måste stiga för att kunna möta den alltmer svällande jaktprovsverksamheten.

Mikael Granström föredrog resultat- och balansräkningen.

Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen till handlingarna.

Revisionsberättelsen upplästes och lades med godkännande till handlingarna. 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 11 Inkomna motioner

Motion nr 1 angående förändring av regler för vårt klubbmästerskap för älghundar (bil 1).
Styrelsen föreslår avslag på motionen med hänvisning till att klubbmästerskapet redan är av hög kvalitet. Det krävs minst 2 st 1:a pris för start.
Årsstämman beslutar att avslå motionen.

Motion nr 2, att Jyckedata läggs ut på internet och att utställningsresultaten ej trycks i boken (bil 2).
Styrelsen föreslår att tillstyrka motionen, främst av ekonomiska skäl, men även av det skälet att Jyckedata ger medlemmarna en mycket fin service. Älghunden nr 4 blir väldigt dyr att trycka, i jämförelse med att medlemmar kan hämta motsvarande information via Jyckedata.
Stämman instämmer i att Jyckadata på internet är bra, men eftersom alla medlemmar inte har tillgång till dator, måste utställningskritiken även komma ut i bokform, varför stämman beslutar att avslå motionen.

Motion nr 3 angående förändring av utställningsverksamheten inom NÄK (bil 3).
Styrelsen instämmer i motionärens intentioner om att en 2-dagarsutställning vore värd att pröva. Dock anser styrelsen att detta noggrant måste utredas, inte minst på vilken ort denna utställning ska förläggas. Styrelsen anser att en 2-dagarsutställning tidigast kan genomföras år 2003. Styrelsen föreslår därför avslag på motionen.
Efter diskussion och öppen votering, som slutade 29 röster för tillstyrkan och 29 röster för avslag, avgjordes motionen genom lottning som resulterade i avslag på motionen.

Motion nr 4 angående val av utställningsdomare (bil 4).
Styrelsen anser att man i möjligaste mån ska anlita rasspecialister och att urvalet av domare under åren varit mycket väl tillgodosett. Styrelsen förslår därför avslag på motionen.
Stämman beslutar, utan debatt, att avslå motionen.

Motion nr 5 angående utställningsansvarigs uppdrag inom styrelsen (bil 5).
Styrelsen instämmer i motionärens uppfattning vad gäller utställningsansvarigs arbete vad gäller utställningsverksamheten. Dock anser styrelsen att detta är en styrelsefråga och att därför motionen anses besvarad och ska läggas till handlingarna.
Stämman beslutar att lägga motionen till handlingarna.

§ 12 Fastställande av inkomst- och utgifttsstat,(budget2001) arvoden och omkostnadsersättningar för 2001 samt medlemsavgifter för följande kalenderår 2002

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2001 fastställdes. 

Inge Öhrneling efterlyste även en budget för år 2002. Mikael Granström meddelade att någon sådan ännu ej är upprättad.
Stämman beslutade att höja arvodena och omkostnadsersättningarna till styrelsen från 20 000 kr till 25 000 kr.
Medlemsavgiften för år 2002 fastställdes till 240 kr och 50 kr för familjemedlem. 

§ 13 Val av ordförande för klubben

Mikael Granström omvaldes till ordförande för Norrbottens Älghundklubb för 2001. 

§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter

Eddy Engström och Yvonne Bystedt hade avsagt sig omval till styrelsen. Därmed omvaldes Arne Olsson och nyvaldes Bo Eriksson och Bertil Bodlund till ordinarie styrelseledamöter för år 2001-2002. 

§ 15 Val av styrelsesuppleanter

Till styrelsesuppleant omvaldes Rolf Westerberg för 2001-2002 och nyvaldes Claes Johansson för 2001med Rolf som 1:e suppleant och Claes som 2:e suppleant. 

§ 16 Val av revisorer

Omvaldes Agnar Sjölund och Björn Larsson till ordinarie revisorer för 2001. 

§ 17 Val av revisorssuppleanter

Omvaldes Bert Karlsson och Bo Frykholm till revisorssuppleanter med Bert som 1:e suppleant och Bo som 2:e suppleant. 

§ 18 Val av valberedning om tre personer med personliga suppleanter

Omvaldes Bert Karlsson och Bo Frykholm till revisorssuppleanter med Bert som 1:e suppleant och Bo som 2:e suppleant. 

§ 19 Jaktprovens organisation , avgifter och bestämmelser

Arne Olsson föredrog jaktprovens organisation, avgifter och bestämmelser för 2001. Efter en del debatt lades denna information med godkännande till handlingarna. 

§ 20 Hundutställningar 2001, 2002

Lars-Erik Rönnbäck redogjorde för kommande hundutställningar. En lista gick runt bland medlemmarna angående önskemål om domare för 2002. 

§ 21 Klubbmästerskap

Angående klubbmästerskapet kan konstateras att intresset bara ökar, från 40 anmälda 1997 till 60 anmälda 2000. Kommittén tittar på olika alternativ för att ev öka antalet starter från nuvarande 41 st.
Vad gäller anmälan ligger kravet på 2 st 1:a pris på jaktprov fast. Dessutom ska hunden vara HD-röntgad och godkänd. I övrigt ingen begränsning. 

§ 22 SM-hund 2001

Årets deltagare i SM för älghundar för NÄK blir gråhunden SJCh SUCh FINJCh FINUCh Avahedens Hampus S25004/93, ägare Anders Angeria, Boden, som vann 2000 års klubbmästerskap. 

§ 23 Övriga ärenden

Göran Johansson tog till orda och manade till samförståndsanda inom klubben. Mikael Granström ansåg detsamma.

Eddy Engström och Yvonne Bystedt avtackades för sina år i styrelsen med blommor och boken ”Från valp till färdig hund” utgiven i NÄK:s egen regi. 

§ 24 Avslutning

Mikael Granström tackade Göte Jönsson för en väl genomförd stämma vilken i sin tur önskade klubben fortsatt framgång. Därmed avslutades stämman. 

Vid protokollet
Tommy Sjölund
Sekreterare

Justeras
Göte Jönsson
Ordförande

Inge Öhrneling

Rolf Segerlund

Årsmötesprotokoll 2001 Läs mer »

Årsmötesprotokoll 2002

Protokoll fört vid årsmöte i Piteå 2002-02-16
Ca 75 medlemmar närvarade vid stämman som hölls på Piteå Havsbad Hotell & Konferens.
§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Mikael Granström öppnade årsmötet och hälsade alla mötesdeltagare välkomna. 

§ 2 Utdelning av priser

På grund av praktiska skäl flyttades denna punkt till sist på dagordningen. 

§ 3 Godkännade av dagordningen

Dagordningen godkändes. 

§ 4 Justering av röstlängd

Årsmötet beslöt att vid behov justera röstlängden. 

§ 5 Val av ordförande för stämman

Lennart Rehnmark, Umeå, valdes till årsstämmans ordförande. 

§ 6 Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare

Anmälde styrelsen Tommy Sjölund som stämmans sekreterare.

§ 7 Val av två medlemmar att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Erling Engman, Krokträsk, och Magnus Andersson, Bjumisträsk, valdes till justerare.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Kallelse har varit införd i Älghunden nr 4/2001. Även personlig kallelse har utgått.

Därmed ansågs stämman vara behörigen utlyst. 

§ 9 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelsen

Mötesordföranden genomgick verksamhetsberättelsen.

NÄK:s kassör, Donald Engström föredrog resultat- och balansräkningen.

Revisionsberättelsen upplästes av Agnar Sjölund.

Årsstämman beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen till handlingarna. 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 11 Inkomna motioner

Motion angående förändring av bestämmelserna för att få starta på jaktprov (bil1).

Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks i enlighet med motionären.

Årsstämman beslutar att tillstyrka motionen samt att den föreläggs Svenska Älghundklubbens årsstämma. 

§ 12 Fastställande av inkomst- och utgifttsstat,(budget2002) arvoden och omkostnadsersättningar för 2002 samt medlemsavgifter för följande kalenderår 2003

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2002 fastställdes.

Årsstämman beslutade att höja arvoden och omkostnadsersättningarna till styrelsen från 25 000 kr till 30 000 kr.

Medlemsavgiften för år 2003 fastställdes till 240 kr och 50 kr för familjemedlem. 

§ 13 Val av ordförande för klubben

Mikael Granström omvaldes till ordförande för Norrbottens Älghundklubb för 2002. 

§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Donald Engström, Tommy Sjölund och nyvaldes, efter avgående Lars-Erik Rönnbäck, Claes Johansson, alla för en tid av 2 år. 

§ 15 Val av styrelsesuppleanter

Till ny styrelsesuppleant valdes Erik Eriksson, Jokkmokk, för en tid av 2 år. 

§ 16 Val av revisorer

Till ordinarie revisorer för år 2002 omvaldes Agnar Sjölund och Björn Larsson. 

§ 17 Val av revisorssuppleanter

Omvaldes Bert Karlsson och Bo Frykholm till revisorssuppleanter för år 2002. 

§ 18 Val av valberedning om tre personer med personliga suppleanter

Till valberedning för år 2002 omvaldes Uno Sjöström och Per Larsson. I Kent Stahres ställe, som avsagt sig omval, nyvaldes Bengt Modig. 

§ 19 Styrelsens övriga ärenden, jaktprovens organisation , avgifter och bestämmelser

Arne Olsson föredrog tankar kring jaktprovsorganisationen och passade samtidigt på att tacka våra domare för en väl genomförd jaktprovssäsong.

Vad gäller avgifter för kommande verksamhetsår kan det komma en eventuell höjning av avgiften till domaren. 

§ 20 Hundutställningar 2002, 2003

Vår utställningsansvarige inom styrelsen, Bertil Bodlund, redogjorde bl a för utredningen angående en eventuell 2-dagarsutställning. Utredningen visade att en 2-dagarsutställning inte var en bra väg att gå, varför nuvarande antal utställningar och platser kvarstår.

I övrigt redogjorde Bertil för utställningarna för år 2002 och 2003. 

§ 21 Klubbmästerskap 2002

Tommy Sjölund meddelade att årets KM går av stapeln 4-5 oktober och att vi återgår till 41 hundar och 2 dagar.

Nytt för i år blir att om, antalet anmälda hundar överstiger 40, lottas deltagarna på hundägarnas namn, dvs en hund per ägare får då delta. Om plats uppstår för ytterligare hundar sker lottdragning mellan hundägare som anmält fler än en hund. 

§ 22 SM 2002

Årets SM för Älghundar arrangeras av Norrbottens Älghundklubb tillsammans med Jaktjournalen. Tävlingscentrum blir Grubbnäsudden ca 3 mil norr om Kalix.

Ett SM-lotteri har avslagits av länsstyrelsen. Vi kommer emellertid att överklaga detta beslut till länsrätten.

I övrigt går förberedelserna enligt planerna. 

§ 23 Övriga ärenden

Två områdesledare har avsagt sig nämligen Rolf Modig, Övertorneå och Kjell Johansson, Gunnarsbyn. Mikael avtackade den ende närvarande Kjell med blommor och bok.

Klubbmästerskapets vandringspris utdelades för andra gången till Bertil Stenman, Kalix, med jämthunden Smörholmens Petter.

SCA-pokalen som går till yngsta älghund som erövrat 1:a pris på jaktprov tilldelades Fritz Jönsson, Gällivare,med gråhunden Pirkkonojas Akke. Denne fick också en gevärsrem för sin prestation.

Yngsta tik med 1:a pris på jaktprov blev gråhunden Tossamyrens Bim, ägare Anders Angeria, Karungi. Här delades också en gevärsrem ut.

För andra året i rad blev Sven-Ove Rensfeldt flitigaste domare med 36 löshundsprov och 2 spårprov. För denna prestation erhöll Sven-Ove en skinnryggsäck. 

§ 24 Stämmans avslutning

Omvalde ordföranden för klubben, Mikael Granström, tackade mötesordföranden för en väl genomförd årsstämma. Lennart Rehnmark önskade i sin tur klubben fortsatt framgång. Därmed avslutades årsstämman. 

Vid protokollet
Tommy Sjölund
Sekreterare

Justeras
Lennart Rehnmark
Ordförande

Erling Engman

Magnus Andersson

Årsmötesprotokoll 2002 Läs mer »

Årsmötesprotokoll 2003

Protokoll fört vid årsmöte i Överkalix 2003-03-01
Ca 60 medlemmar närvarade vid stämman som hölls på Hotell Överkalix.
§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Mikael Granström öppnade årsmötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna och lämnade en kort resumé över det gångna året och förklarade därmed årsmötet för öppnat. 

§ 2 Utdelning av priser

Följande priser och vandringspris utdelade:

Yngsta tik med 1:a pris på jaktprov, gråhundstiken Erihells Rosita, äg. Mats Sundqvist, Harads, erhöll en gevärsrem.

Yngsta hane med 1:a pris på jaktprov, jämthunden Viståns Ejjo, äg. Jan-Robert Larsson, Piteå, erhöll förutom en gevärsrem även vandringspriset SCA-pokalen som yngsta hund, som erövrat 1:a pris på jaktprov.

Klubbmästerskapets vandringspris till gråhundshanen SJCH FINJCH Illmyrans Akke, äg. Bertil Bodlund, Kalix.

Jaktjournalens vandringspris till hund under 2 år med högsta poäng på jaktprov till den karelska björnhunden Pauki, äg. Tommy Göransson, Boden. 

§ 3 Godkännade av dagordningen

Dagordningen upplästes och godkändes. 

§ 4 Justering av röstlängd

Samtliga mötesdeltagare avprickades innan mötets början. Därmed ansågs röstlängden justerad.

§ 5 Val av ordförande för stämman

Lennart Rehnmark, Umeå, valdes till stämmoordförande. 

§ 6 Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare

Anmälde styrelsen Tommy Sjölund till stämmans sekreterare.

§ 7 Val av två medlemmar att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Mats Eriksson, Råneå och Bert Karlsson, Råneå, valdes till justerare.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Personlig kallelse har utgått och därmed ansågs stämman vara behörigen utlyst. 

§ 9 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelsen

Möterordföranden genomgick verksamhetsberättelsen och kassören Donald Engström föredrog förvaltningsberättelsen. Efter korta diskussioner lades berättelserna med godkännande till handlingarna.

Revisionsberättelsen upplästes och lades med godkännande till handlingarna. 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljade årsstämman styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 11 Inkomna motioner

Motion nr 1 angående tillgodohavande av outnyttjade anmälningsavgifter till nästa provsäsong (bil 1).

Styrelsen föreslår att de som anmält sin hund till prov men ej erhållit erbjudande om start, får ett tillgodohavande till nästa provsäsong, och anser därmed att motionen är besvarad.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 2 angående begränsning av hanhundsanvändningen (bil 2).

Styrelsen anser att SÄK:s avelsrekommendation räcker och föreslår därföra att motionen avslås.

Årsstämman instämmer i motionärens intentioner att begränsa hanhundsanvändningen men beslutar i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 3 angående utställingskritiken på internet och särtryck av utställningskritiken (bil 3).

Motion nr 4 angående att motion nr 5 på SÄK:s årsstämma 2002 upphävs och utställningsresultaten trycks i Älghunden nr 4 (bil 4 och 5).

Motion nr 5 med samma intention som motion nr 4 (bil 6).

Styrelsen föreslår årsstämman att tillstyrka motion nr 3 och att avslå motion nr 4 och 5 med motiveringen att samtidigt som SÄK sparar en hel del pengar får medlemmarna en betydligt snabbare information om utställningsresultat och kritik via internet, än att som nu enbart publiceras i bok nr 4.

Efter en del debatt och öppen votering beslutade årsstämman att avslå motion nr 3 och att tillstyrka motion nr 4 och 5.

Motion nr 6 angående publicering av jaktprovsresultat föreslår styrelsen att avslå motionen.

Då årsstämman tillstyrkt motion nr 5 ansågs motion nr 6 besvarad. 

§ 12 Fastställande av inkomst- och utgifttsstat,(budget2003) arvoden och omkostnadsersättningar för 2003 samt medlemsavgifter för följande kalenderår 2004

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2003 fastställdes.

Årsstämman beslutade om oförändrade arvoden och omkostnadsersättningar för år 2003.

Beslutades att höja medlemsavgiften för år 2004 till 300 kr men ha oförändrad avgift för familjemedlem 50 kr. 

§ 13 Val av ordförande för klubben

Mikael Granström omvaldes till ordförande för Norrbottens Älghundklubb för 2003. 

§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Arne Olsson, Bo Eriksson och Bertil Bodlund, alla för en tid av 2 år. 

§ 15 Val av styrelsesuppleanter

Till ny styrelsesuppleant efter Rolf Westerberg, som avsagt sig omval, nyvaldes Jörgen Forsberg, Piteå, för en tid av 2 år. 

§ 16 Val av revisorer

Till ordinarie revisorer för år 2003 omvaldes Agnar Sjölund och Björn Larsson. 

§ 17 Val av revisorssuppleanter

Omvaldes Bert Karlsson och Bo Frykholm till revisorssuppleanter för år 2003. 

§ 18 Val av valberedning om tre personer med personliga suppleanter

Till valberedning för år 2003 omvaldes Per Larsson och Bengt Modig. Rolf Wewterberg nyvaldes efter Uno Sjöström, som avsagt sig sitt uppdrag. Per Larsson valdes till sammankallande. 

§ 19 Styrelsens övriga ärenden, jaktprovens organisation , avgifter och bestämmelser

Arne Olsson visade siffror på den gångna jaktprovssäsongen och betonade även att styrelsen beslutat att starta ett lotteri bland domarna för att på detta sätt förmå domarna att döma fler jaktprov.
Första pris i detta lotteri 10 000 kr, tilldelas Fredrik Josefsson, Kalix. Andra pris, 5 000 kr, fick Conny Bjurström, Luleå och tredje pris, 2 000 kr, tilldeades Per-Erik Engström.

En eventuell delning av område nr 1 diskuterades. Ett möte med berörda domare kommer att hållas i detta ärende.

Inget beslut angående avgifter för årets jaktprovssäson togs. 

§ 20 Hundutställningar 2003, 2004

Meddelade utställningsansvarige att våra kommissarier i Luleå, Mats Eriksson och i Överkalix, Håkan Andersson, gjort ett mycket gott arbete under föregående år med fina överskott som resultat.

I övrigt redogjorde Bertil för utställningarna 2003 och 2004. 

§ 21 Klubbmästerskap 2002

Redogjorde Tommy Sjölund för föregående års regler för deltagande i klubbmästerskapet.

Diskuterades en eventuell begränsning vad gäller anmälan av äldre hundar. Inget beslut fattades. 

§ 22 SM 2003

Årets SM för Älghundar arrangeras av Sydsvenska Älghundklubben och vår deltagare är gråhunden Illmyrans Akke, äg Bertil Bodlund, Kalix. 

§ 23 Övriga ärenden samt avtackning

Bo Eriksson föredrog ingående förslaget till nya stadgar för SÄK:s lokalklubbar. Förslaget antogs av en enhällig årsstämma.

Mikael Granström avtackade avgående styrelsesuppleanten Rolf Westerberg med blommor och ryggsäck.

§ 24 Stämmans avslutning

Omvalde ordföranden för klubben, Mikael Granström, tackade mötesordföranden, Lennart Rehnmark, för en väl genomförd årsstämma. Därmed avslutades årsstämman. 

Vid protokollet
Tommy Sjölund
Sekreterare

Justeras
Lennart Rehnmark
Ordförande

Mats Eriksson 

Bert Karlsson

Årsmötesprotokoll 2003 Läs mer »

Årsmötesprotokoll 2004

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMAN 2004

Tid: 2004 03 28

Plats: Pite Havsbad

Norrbottens Älghundklubbs ordförande Mikael Granström öppnade årsmötet med att hälsa mötesdeltagarna välkomna och ge en kortfattad resumé över det gångna verksamhetsåret.

Tommy Sjölund utdelade följande priser/vandringspriser:

NÄK:s vandringspris gick till 2003 års vinnare av KM, jämthunden SJCH Fäbobergets Nyx, äg Lasse Nilsson, Hortlax.

En gevärsrem gick till yngsta tik med 1:a pris på jaktprov, gråhundstiken Birka, äg Anders Semberg, Svappavaara.

Yngste hane med 1:a pris på jaktprov, gråhunden Tossamyrens Champ, äg Mikael Modig, Luleå, erhöll förutom en gevärsrem även vandringspriset SCA-pokalen som yngsta älghund med 1:a pris på jaktprov.

Jaktjournalens Vandringspris till hund under 2 år med högsta poäng på jaktprov tilldelades Östsibiriska laikan Järvtandlidens Zimba, äg Jonas Nilsson, Arvidsjaur.

Flitigaste domare med 43 löshundsprov och 3 spårprov blev Mikael Leffler, Luleå. Han erhöll en kniv, tillverkad av Tage Öhman.

Inge Örhneling, sekreterare i Svenska Älghundklubben, gav en kort resumé av SÄK:s historia och utdelade därefter Svenska Älghundklubbens förtjänsttecken i guld till Per-Erik Engström, Boden.

§1 Justering av röstlängd

Beslutades att vid behov justera röstlängden.

§2 Val av ordförande för mötet

Jan-Erik Olofsson, Piteå, valdes till mötesordförande.

§3 a) Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

b) Antagande av stadgar för SÄK:s lokalklubbar

a) Anmälde styrelsen Tommy Sjölund som årsmötets sekreterare.

b) De lokala stadgarna antogs för första gången vid årsstämman 2003 och antogs nu enhälligt för andra gången. Därmed gäller dessa stadgar från och med år 2004 fullt ut.

§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

Till justerare valdes Sven-Ove Rensfeldt och Bert Karlsson.

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar

Beslutades att alla närvarande på stämman skulle ha yttranderätt.

§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Kallelse till årsmötet har varit ute i Älghunden nr 4, 2003. Därmed ansågs att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse

Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen och kassören Donald Engström redogjorde för årsbokslutet. Både verksamhetsberättelsen och årsboksslutet lades med godkännande till handlingarna.

Revisorn, Björn Larsson, läste upp revisorernas berättelse. Den lades med godkännande till handlingarna.

§9 Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust

Årsbokslutet fastställdes. Beslutades att överföra årets förlust till ny räkning.

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen

Föregående årsmöte hade inte givit styrelsen några speciella uppdrag och därmed fanns inget att rapportera under denna punkt.

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget

C. Beslut om avgifter och arvoden för nästa verksamhetsår

A. Årsmötet antog styrelsens förslag till verksamhetsplan (se bil 1)

B. Donald presenterade styrelsens förslag till budget för år 2004. Denna antogs av årsmötet.

C. Beslutades om oförändrade årsarvoden till styrelsen. Revisorernas arvoden bestämdes enligt valberedningens förslag till 500 kr vardera.

Beslutades om oförändrad medlemsavgift för år 2005, 300 kr för ordinarie medlem och 50 kr för familjemedlem.

§13 Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och ledamöter i styrelsen enligt § 8

Antal ledamöter i styrelsen, förutom ordföranden, bestämdes till 8 st.

Efter Mikael Granström, som avböjt omval, nyvaldes Donald Engström, Piteå, till ordförande för NÄK för år 2004.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Claes Johansson, Erik Eriksson, Tommy Sjölund och nyvaldes Sven-Erik Kalander för år 2004-2005.

§14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 i dessa stadgar

Till ordinarie revisorer för år 2004 omvaldes Agnar Sjölund och Björn Larsson.

Bert Karlsson och Bo Frykholm omvaldes till revisorssuppleanter för år 2004.

§15 Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar

Till valberedning för år 2004 omvaldes Per Larsson, Bengt Modig och Rolf Westerberg, med Per Larsson som sammankallande.

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15

Beslutade årsmötet att omedelbart justera punkterna 13 – 15.

§17 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie årsmöte eller som senast 15 januari anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut

a) Motioner

Endast en motion hade inkommit (se bil 2). Motionären, Mats Eriksson, yrkade på att reglerna för klubbmästerskapet skulle återgå till vad som gällde tidigare.

Styrelsens föredragande, Arne Olsson, föreslog, efter en kort utläggning, att årsmötet skulle bifalla motionen. Detta blev också årsmötets beslut.

b) Jaktprovens organisation

Jaktprovsledaren, Arne Olsson, lät meddela att jaktprovens organisation i allt väsentligt kommer att bli som föregående år.

Arne visade en hel del statistik över det gångna årets jaktprovsverksamhet. Nämnas bör att 71 st domare har genomfört 509 provdagar – ett rekordår.

Ett lotteri hade utlysts av styrelsen bland våra jaktprovsdomare i syfte att få fart på vår jaktprovsverksamhet. De två Swepointpejlarna vanns av Bo Eriksson och Sune Nordmark.

c) Klubbmästerskapet 2004

Tommy Sjölund meddelade att 2004 års klubbmästerskap troligen kommer att gå av stapeln i trakterna kring Korpilombolo. Datum är preliminärt 1 – 2 oktober.

d) Avtackning

Avgående ordföranden för Norrbottens Älghundklubb, Mikael Granström, avtackades av klubbens sekreterare, Tommy Sjölund.

Mikael har suttit i NÄK:s styrelse sedan 1991 och varit klubbens ordförande från 1994. Han har varit ett aktat namn, inte bara inom NÄK, utan även i hela Älghundssverige. Mikael överlämnar en klubb med mycket god ekonomi och en stabil styrelse. Norrbottens Älghundklubb tackar för ett gediget arbete.

Därmed överlämnade mötesordförande Jan-Erik Olofsson klubban till vår nyvalde ordförande, Donald Engström, som efter sin programförklaring avslutade årsmötet.

Årsmötesprotokoll 2004 Läs mer »

Årsmötesprotokoll 2005

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMAN 2005

Tid: 2005-03-05
Plats: Grand Arctic Hotel, Överkalix

Norrbottens Älghundklubbs ordförande Donald Engström öppnade årsmötet med att hälsa mötesdeltagarna välkomna och gav en resumé över verksamhetsåret 2004.

En tyst minut hölls till minne av Per-Erik Engströms bortgång.

Följande priser/vandringspriser utdelades:

NÄK:s vandringspris gick till 2004 års vinnare av KM, jämthunden SJCH Fäbobergets Nyx, äg Lasse Nilsson, Hortlax, som därmed fick sin andra inteckning.

Yngsta hane med 1:a pris på jaktprov, gråhunden Pystytuulen Bumba, äg Jarmo Pirtikangas, Kemi, erhöll inte bara en gevärsrem, utan också vandringspriset SCA-pokalen som yngsta hund med 1:a pris på jaktprov.

Yngsta tik med 1:a pris på jaktprov, jämthundstiken Älgstugans Rista II, äg Mikael Thurfjell, Rosvik, erhöll också en gevärsrem samt Jaktjournalens vandringspris till hund under 2 år med högsta poäng på jaktprov. Rista II:s högsta poäng blev 86.

Conny Bjurström, Gammelstad, blev flitigaste domare med 26 löshundsprov och 2 spårprov. Han erhöll en kniv.

Alviksträsk kennel, äg Alvar och Leif Gard, fick uppfödardiplom.

Henrik Andersson, Bjumisträsk, ägare till gråhundshanen Jäkälamaa Aku, fick avelsdiplom.

§1 Justering av röstlängd

Beslutades att vid behov justera röstlängden.

§2 Val av ordförande för mötet

Leif Nilsson, Överkalix, valdes till mötesordförande.

§3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Styrelsen anmälde Tommy Sjölund till årsmötets sekreterare.

§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

Åke Lundberg och Mats Eriksson valdes till justerare.

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar

Beslutades att alla närvarande har yttranderätt.

§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Årmötet ansågs stadgeenligt utlyst i och med att kallelse har varit inne i Älghunden nr 4, 2004.

§7 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen, årsbokslutet och revisorernas berättelse lades med godkännande till handlingarna.

§9 Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust

Årsbokslutet fastställdes. Beslutades att överföra årets förlust till ny räkning.

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen

Styrelsen har inte av föregående årsmöte fått några speciella uppdrag.

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
C. Beslut om medlemsavgifter och omkostnadsersättningar för nästa verksamhetsår

A. Verksamhetsplanen antogs av årsmötet (bil 1)

B. Styrelsens förslag till rambudget antogs av årsmötet.

C. Beslutades om oförändrad medlemsavgift för år 2006, 300 kr för ordinarie medlem och 50 kr för familjemedlem.

Beslutades om oförändrade omkostnadsersättningar.

§13 Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och
Ledamöter i styrelsen enligt §8 i dessa stadgar

Beslutades att antalet ledamöter i styrelsen, inklusive ordföranden, ska vara 9 st.

Till ordförande för Norrbottens Älghundklubb år 2005 omvaldes Donald Engström.

Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år omvaldes Bo Eriksson, Bertil Bodlund, Jörgen Forsberg och nyvaldes Leif Gard.

§14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i dessa stadgar

Till ordinarie revisorer för år 2005 omvaldes Agnar Sjölund och nyvaldes Tore Enberg.

Till revisorsuppleanter omvaldes Bert Karlsson och nyvaldes Mats Eriksson.

§15 Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar

Till valberedning för år 2005 omvaldes Per Larsson (sammankallande), Bengt Modig och Rolf Westerberg.

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15

Beslutade årsmötet att omedelbart justera punkterna 13 – 15.

§17 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie årsmöte eller som senast 15 januari anmälts till styrelsen. Anmälan av ett sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut
a) Motioner
b) Jaktprovens organisation, domarlotteri
c) Klubbmästerskapet 2005
d) NÄK:s svar på remiss angående regelrevidering av jaktprov
e) Avtackning

a) Motioner

Motion nr 1 angående förlängd tid för bedömning av vissa moment, inlämnad av Runar Lundström och Rolf Westerberg.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 2 angående jaktprovens genomförande, inlämnad av Kjell Larsson.

Styrelsen gör sitt yttersta för att genom olika åtgärder göra jaktprovsorganisationen så effektiv som möjligt.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att motionen därmed är besvarad.

Motion nr 3 angående uttagning till DM, inlämnad av Jan-Erik Jakobsson.

Styrelsen instämmer helt med motionären. En hund, som erhållit titeln SJCH, ska ha rätt att anmäla till vårt KM. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

Motion nr 4 angående vårt klubbmästerskap, inlämnad av Torbjörn Nyström.

En krånglig och invecklad motion angående uttagningsregler till KM. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 5 angående priser till vårt KM, inlämnad av Lars Öhman.

Styrelsen har inget emot att frivilliga får till stånd ett bra prisbord. Alla 1:a pristagare får dock en pokal för sin prestation. Därmed ansåg årsmötet enligt styrelsens förslag att motionen var besvarad.

Motion nr 6 angående förslag av rasklubbars rätt att föreslå förtjänsttecken.

Årsmötet föreslog enligt styrelsens förslag att bifalla motionen och därmed föra den vidare till SÄK.

Motion nr 7 angående plats för avelskonferens, samt tidpunkt för densamma, inlämnad av Bert Frohm.

Motionären ansåg att rätt plats för en avelskonferens är Sundsvall och att tidpunkten för densamma borde vara februari-mars.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag att bifalla motionen och därmed föra den vidare till SÄK.

b) Jaktprovens organisation, domarlotteri

Arne meddelade att antalet jaktprovsområden förblir oförändrade. Håkan Andersson ersätter Rolf Modig som områdesledare på område nr 2.

En hel del statistik visades över en rekordsäsong.

Domarlotteriet har troligen kommit för att stanna. Vinnare till var sin pejl blev Bert Karlsson och Anders Semberg.

c) Klubbmästerskapet 2005

I fjol hölls klubbmästerskapet i Suaningi, Korpilombolo. NÄK utdelade en gåva till berörd personal. I år blir tävlingsplatsen densamma.

Preliminärt datum för vårt KM blir 7-8 oktober, 2005.

d) NÄK:s svar på remiss angående regelrevidering av jaktprov

Bo Eriksson gick igenom förslaget från SÄK angående regelrevidering av våra jaktprovsregler.

Årsmötets slutsats blev: Eftersom inget gemensamt förslag föreligger med våra nordiska grannar, skall vi behålla nuvarande antal moment och om möjligt förfina desamma.

e) Avtackning

Arne Olsson, som avsagt sig omval, avtackades av Donald Engström.

Arne har nedlagt ett enormt arbete inom NÄK. När en dataansvarig skulle utses inom klubben, föll lotten på Arne. Han har utfört ett enastående pionjärarbete. Den största insatsen har dock Arne gjort inom klubbens jaktprovsverksamhet, där han under ett stort antal år varit den sammanhållande länken.

Norrbottens Älghundklubb tackar Arne för 10 års styrelsearbete.

Beslutade årsmötet att utse förre ordföranden Mikael Granström till hedersmedlem i NÄK.

Därmed överlämnade mötesordförande Leif Nilsson klubban till vår omvalde ordförande, Donald Engström, som avslutade årsmötet.

Vid protokollet: _________________________________
Tommy Sjölund

Justeras: _________________________________
Leif Nilsson, mötesordf

_________________________________ ________________________________
Mats Eriksson Åke Lundberg

Årsmötesprotokoll 2005 Läs mer »

Årsmötesprotokoll 2006

Tid: 2006 03 04
Plats: Grand Arctic Hotel, Överkalix
Antal närvarande: Ca 80 st

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMAN 2006

Norrbottens Älghundklubbs ordförande Donald Engström öppnade årsmötet med att hälsa mötesdeltagarna välkomna och gav en resumé över verksamhetsåret 2005.

Ett presentkort utdelades till Suaningi Intresseförening för ett bra arbete under KM:et 2005.

Följande priser/vandringspriser utdelades:

NÄK:s vandringspris gick till 2005 års vinnare av KM, jämthunden SJCH Mjälabackens Ruff, äg Bo Bergdahl, Jokkmokk.

Yngsta hane med 1:a pris på jaktprov, östsibiriska laikan Vindelfjellens Jorbo, äg Johan Hellman, Morjärv, erhöll inte bara en gevärsrem, utan också vandringspriset SCA-pokalen för yngsta hund med 1:a pris på jaktprov.

Yngsta tik med 1:a pris på jaktprov, gråhunden Kvarnvikens Wilma, äg Roland Lundberg, Boden, erhöll också en gevärsrem.

Jaktjournalens vandringspris, till hund under 2 år med högsta poäng på jaktprov, erövrades av jämthunden Älgforsens Hottentotti, äg Ingvar & Ulla Fors, Övertorneå, med ett förstapris på 92 poäng.

Vårt nyinstiftade vandringspris, Björnspjutet, till minne av Per-Erik Engström, vanns av jämthunden Jämtbodans Bamse, äg Tage Larsson, Lansjärv.

Per Larsson, Orrbyn, blev flitigaste domare med 28 löshundsprov och 2 spårprov. Han erhöll en kniv.

Mats Eriksson, Råneå, ägare till gråhundshanen Bullerbäckens Barr och Tore Revholm, Töre, ägare till gråhundstiken Purunotkon Minntu, fick avelsdiplom.

§1 Justering av röstlängd

Beslutades att vid behov justera röstlängden.

§2 Val av ordförande för mötet

Lennart Holmsten, Bergsjö, valdes till mötesordförande.

§3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Styrelsen anmälde Tommy Sjölund till årsmötets sekreterare.

§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

Åke Lundberg och Mats Eriksson valdes till justerare, tillika rösträknare.

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar

Beslutades att alla närvarande har yttranderätt.

§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst i och med att kallelse har varit inne i Älghunden nr 4, 2005.

§7 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen, årsbokslutet och revisorernas berättelse lades med godkännande till handlingarna.

§9 Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust

Årsbokslutet fastställdes. Beslutades att överföra årets förlust till ny räkning.

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen

Styrelsen har inte av föregående årsmöte fått några speciella uppdrag.

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
C. Beslut om medlemsavgifter och omkostnadsersättningar för nästa verksamhetsår

A. Verksamhetsplanen antogs av årsmötet (bil 1)

B. Styrelsens förslag till rambudget antogs av årsmötet.

C. Beslutades om oförändrad medlemsavgift för år 2007, 300 kr för ordinarie medlem och 50 kr för familjemedlem.

Beslutades om oförändrade omkostnadsersättningar. Reseersättning bestämdes till
18 kr/mil.

§13 Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och
ledamöter i styrelsen enligt §8 i dessa stadgar

Beslutades att antalet ledamöter i styrelsen, inklusive ordföranden, ska vara 9 st.

Till ordförande för Norrbottens Älghundklubb år 2006 omvaldes Donald Engström.

Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år omvaldes Claes Johansson och Sven-Erik Kalander, samt nyvaldes Hans Broström och Sivert Öderyd.

§14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i dessa stadgar

Till ordinarie revisorer för år 2006 omvaldes Agnar Sjölund och Tore Enberg.

Till revisorsuppleanter omvaldes Bert Karlsson och Mats Eriksson.

§15 Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar

Efter votering mellan Kjell Johansson och Mats Eriksson nyvaldes Kjell Johansson som sammankallande i valberedningen för år 2006. Bengt Modig och Rolf Westerberg omvaldes.

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15

Beslutade årsmötet att omedelbart justera punkterna 13 – 15.

§17 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie årsmöte eller som senast 15 januari anmälts till styrelsen. Anmälan av ett sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut
a) Motioner
b) Jaktprovens organisation, domarlotteri
c) Klubbmästerskapet 2005
d) NÄK:s svar på remiss angående regelrevidering av jaktprov
e) Avtackning

a) Motioner

Motion nr 1 angående björnjakt, inlämnad av Karl-Erik Brösth, Jokkmokk.

Årsmötet ansåg att motionen i första hand är en fråga för Jägareförbundet och fann därmed motionen besvarad.

b) Jaktprovens organisation, domarlotteri

Jaktprovsledaren Claes Johansson lämnade en resumé över den gångna provsäsongen och gick också igenom delar av jaktprovsorganisationen för år 2006.

Domarlotteriet utföll sålunda: Glenn Berglund erhöll en GPS-pejl och Mikael Hjelm fick ett presentkort på 3 000 kr.

c) Klubbmästerskapet 2006

I fjol hölls klubbmästerskapet i Suaningi, Korpilombolo. En protest hade inlämnats, vilken resulterade i att 2:an, jämthunden Ackers Packe, fick ytterligare 2 poäng, dvs 1 poäng mer än vinnaren, jämthunden Mjälabackens Ruff. Prislistan ändras dock inte, då KM:et, enligt beslut av 1997 års årsstämma, ska följa SM-reglerna.

Den nye tävlingsledaren Bertil Bodlund meddelade, att tävlingsplatsen i år blir Kamlunge, Kalix.

Preliminärt datum för vårt KM blir 7-8 oktober, 2006.

d) NÄK:s svar på remiss angående regelrevidering av jaktprov

Donald Engström redogjorde för den av styrelsen utsedda kommitténs agerande angående revidering av våra jaktprovsregler.

Kommitténs arbete har utmynnat i att en gemensam skrivelse, tillsammans med Västerbottens Älghundklubb och Västernorrlands Älghundklubb, har gått till SÄK. Innehållet i denna skrivelse går ut på att behålla våra 13 moment, att nuvarande provperiod förlängs fram till 2009 (skulle medföra en samordning med finnarnas revidering) och att tid till att utvärdera nuvarande regler skulle finnas.

Eddy Engström gav också en historisk tillbakablick i ärendet.

e) Avtackning

Tommy Sjölund, Erik Eriksson och valberedningens sammankallande Per Larsson hade avsagt sig omval och avtackades av Donald Engström.

Därmed överlämnade mötesordförande, Lennart Holmsten, efter en mycket väl genomförd årsstämma, klubban till vår omvalde ordförande, Donald Engström, som avslutade årsmötet.

Vid protokollet: _________________________________
Tommy Sjölund

Justeras: _________________________________
Lennart Holmsten, mötesordf

_________________________________ ________________________________
Mats Eriksson Åke Lundberg

Årsmötesprotokoll 2006 Läs mer »

Rulla till toppen
Scroll to Top