Årsmötesprotokoll 2006

Tid: 2006 03 04
Plats: Grand Arctic Hotel, Överkalix
Antal närvarande: Ca 80 st

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMAN 2006

Norrbottens Älghundklubbs ordförande Donald Engström öppnade årsmötet med att hälsa mötesdeltagarna välkomna och gav en resumé över verksamhetsåret 2005.

Ett presentkort utdelades till Suaningi Intresseförening för ett bra arbete under KM:et 2005.

Följande priser/vandringspriser utdelades:

NÄK:s vandringspris gick till 2005 års vinnare av KM, jämthunden SJCH Mjälabackens Ruff, äg Bo Bergdahl, Jokkmokk.

Yngsta hane med 1:a pris på jaktprov, östsibiriska laikan Vindelfjellens Jorbo, äg Johan Hellman, Morjärv, erhöll inte bara en gevärsrem, utan också vandringspriset SCA-pokalen för yngsta hund med 1:a pris på jaktprov.

Yngsta tik med 1:a pris på jaktprov, gråhunden Kvarnvikens Wilma, äg Roland Lundberg, Boden, erhöll också en gevärsrem.

Jaktjournalens vandringspris, till hund under 2 år med högsta poäng på jaktprov, erövrades av jämthunden Älgforsens Hottentotti, äg Ingvar & Ulla Fors, Övertorneå, med ett förstapris på 92 poäng.

Vårt nyinstiftade vandringspris, Björnspjutet, till minne av Per-Erik Engström, vanns av jämthunden Jämtbodans Bamse, äg Tage Larsson, Lansjärv.

Per Larsson, Orrbyn, blev flitigaste domare med 28 löshundsprov och 2 spårprov. Han erhöll en kniv.

Mats Eriksson, Råneå, ägare till gråhundshanen Bullerbäckens Barr och Tore Revholm, Töre, ägare till gråhundstiken Purunotkon Minntu, fick avelsdiplom.

§1 Justering av röstlängd

Beslutades att vid behov justera röstlängden.

§2 Val av ordförande för mötet

Lennart Holmsten, Bergsjö, valdes till mötesordförande.

§3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Styrelsen anmälde Tommy Sjölund till årsmötets sekreterare.

§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet

Åke Lundberg och Mats Eriksson valdes till justerare, tillika rösträknare.

§5 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar

Beslutades att alla närvarande har yttranderätt.

§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst i och med att kallelse har varit inne i Älghunden nr 4, 2005.

§7 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut samt revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen, årsbokslutet och revisorernas berättelse lades med godkännande till handlingarna.

§9 Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust

Årsbokslutet fastställdes. Beslutades att överföra årets förlust till ny räkning.

§10 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen

Styrelsen har inte av föregående årsmöte fått några speciella uppdrag.

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§12 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
C. Beslut om medlemsavgifter och omkostnadsersättningar för nästa verksamhetsår

A. Verksamhetsplanen antogs av årsmötet (bil 1)

B. Styrelsens förslag till rambudget antogs av årsmötet.

C. Beslutades om oförändrad medlemsavgift för år 2007, 300 kr för ordinarie medlem och 50 kr för familjemedlem.

Beslutades om oförändrade omkostnadsersättningar. Reseersättning bestämdes till
18 kr/mil.

§13 Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen samt val av ordförande och
ledamöter i styrelsen enligt §8 i dessa stadgar

Beslutades att antalet ledamöter i styrelsen, inklusive ordföranden, ska vara 9 st.

Till ordförande för Norrbottens Älghundklubb år 2006 omvaldes Donald Engström.

Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år omvaldes Claes Johansson och Sven-Erik Kalander, samt nyvaldes Hans Broström och Sivert Öderyd.

§14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt §9 i dessa stadgar

Till ordinarie revisorer för år 2006 omvaldes Agnar Sjölund och Tore Enberg.

Till revisorsuppleanter omvaldes Bert Karlsson och Mats Eriksson.

§15 Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar

Efter votering mellan Kjell Johansson och Mats Eriksson nyvaldes Kjell Johansson som sammankallande i valberedningen för år 2006. Bengt Modig och Rolf Westerberg omvaldes.

§16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15

Beslutade årsmötet att omedelbart justera punkterna 13 – 15.

§17 Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie årsmöte eller som senast 15 januari anmälts till styrelsen. Anmälan av ett sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut
a) Motioner
b) Jaktprovens organisation, domarlotteri
c) Klubbmästerskapet 2005
d) NÄK:s svar på remiss angående regelrevidering av jaktprov
e) Avtackning

a) Motioner

Motion nr 1 angående björnjakt, inlämnad av Karl-Erik Brösth, Jokkmokk.

Årsmötet ansåg att motionen i första hand är en fråga för Jägareförbundet och fann därmed motionen besvarad.

b) Jaktprovens organisation, domarlotteri

Jaktprovsledaren Claes Johansson lämnade en resumé över den gångna provsäsongen och gick också igenom delar av jaktprovsorganisationen för år 2006.

Domarlotteriet utföll sålunda: Glenn Berglund erhöll en GPS-pejl och Mikael Hjelm fick ett presentkort på 3 000 kr.

c) Klubbmästerskapet 2006

I fjol hölls klubbmästerskapet i Suaningi, Korpilombolo. En protest hade inlämnats, vilken resulterade i att 2:an, jämthunden Ackers Packe, fick ytterligare 2 poäng, dvs 1 poäng mer än vinnaren, jämthunden Mjälabackens Ruff. Prislistan ändras dock inte, då KM:et, enligt beslut av 1997 års årsstämma, ska följa SM-reglerna.

Den nye tävlingsledaren Bertil Bodlund meddelade, att tävlingsplatsen i år blir Kamlunge, Kalix.

Preliminärt datum för vårt KM blir 7-8 oktober, 2006.

d) NÄK:s svar på remiss angående regelrevidering av jaktprov

Donald Engström redogjorde för den av styrelsen utsedda kommitténs agerande angående revidering av våra jaktprovsregler.

Kommitténs arbete har utmynnat i att en gemensam skrivelse, tillsammans med Västerbottens Älghundklubb och Västernorrlands Älghundklubb, har gått till SÄK. Innehållet i denna skrivelse går ut på att behålla våra 13 moment, att nuvarande provperiod förlängs fram till 2009 (skulle medföra en samordning med finnarnas revidering) och att tid till att utvärdera nuvarande regler skulle finnas.

Eddy Engström gav också en historisk tillbakablick i ärendet.

e) Avtackning

Tommy Sjölund, Erik Eriksson och valberedningens sammankallande Per Larsson hade avsagt sig omval och avtackades av Donald Engström.

Därmed överlämnade mötesordförande, Lennart Holmsten, efter en mycket väl genomförd årsstämma, klubban till vår omvalde ordförande, Donald Engström, som avslutade årsmötet.

Vid protokollet: _________________________________
Tommy Sjölund

Justeras: _________________________________
Lennart Holmsten, mötesordf

_________________________________ ________________________________
Mats Eriksson Åke Lundberg