Arkiv jaktprovsresultat

Reslutaten från Norrbottens olika områden hittar du här, obs du måate byta datum till augusti 2014 EX 20140820

KM 2014

SM 2012

Prislista KK 2012

Provberättelser KK 2012

Prislista KK 2011

Provberättelser KK 2011

Statistik KK 2011

Resultat 2010

Resultat 2009

Startlista 2008

KM 2007

Resultat från KM 2006

KM 2005

KM 2004

KM 2003

SM 2002

Jaktprovsresultat

Resultat 2014

Resultat 2013

Resultat 2012

Resultat 2011

Resultat 2010

Resultat 2009

Resultat 2008

Resultat 2007

Resultat 2006

Resultat 2005

Resultat 2004

Resultat 2003

Resultat 2002

Provsäsonger

Provsäsongen 2003

Provsäsongen 2002

Provsäsongen 2001

Provsäsongen 2000

Provsäsongen 1999

Provsäsongen 1998

Viltspårprov

Viltspårprov

Provform: Rörligt viltspårprov.
Organisation: Kommissarie och provledare samt att varje enskild domare fastställer prisvalören på de hundar denne bedömer.

Anmälan, förfrågningar och överenskommelse om tid för prov görs hos någon av nedanstående viltspårdomare. Proven skall genomföras under ofrusen barmarksperiod.

 

Kurt Lundgren, Altervattnet, 070-640 05 08
Lena Bergdahl-Johansson, Boden, 070-396 59 81
Folke Larsson, Malmberget, 070-625 25 91
Erland Johansson, Roknäs, 070-210 78 04
Lennart Forsberg, Luleå, 070-668 78 96
Bo Lundström, Lappträsk, 070-255 58 18

Anmälningsavgiften är 200 kr för medlemmar och 250 kr för icke medlemmar i NÄK. Betala på BG: 5418-7877. Startavgiften är 200 kr och betalas direkt till domaren.

Utställningsresultat

Resultat 2022

Resultat Gällivare 2022

Resultat 2021

Adobe PDF file icon 24x24 Resultat Överkalix 2021

Resultat 2020

Adobe PDF file icon 24x24 Gällivare

Resultat 2019

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Resultat 2018

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Resultat 2017

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Resultat 2016

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Resultat 2015

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Resultat 2014

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsreslutat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Resultat 2013

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsreslutat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Resultat 2012

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Resultat 2011

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Resultat 2010

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Resultat 2009

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Resultat 2008

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Resultat 2007

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Resultat 2006

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Resultat 2005

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Resultat 2004

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Resultat 2003

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 1

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Luleå

Adobe PDF file icon 24x24 Utställningsresultat Överkalix 2

Årsmötesprotokoll 2000

Protokoll fört vid årsmöte i Överkalix 2000-03-04
Ca 70 medlemmar närvarade vid stämman som hölls på Hotell Överkalix.
§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Mikael Granström öppnade årsmötet med att hälsa alla mötesdeltagare välkomna.
Ett speciellt välkommen riktades till eftermiddagens föredragshållare, Erna-Britt Nordin. 

§ 2 Utdelning av priser

Bertil Stenman med hunden, SJCh Smörholmens Petter, fick som vinnare av 1999 års Klubbmästerskap denna tävlings vandringspris.

Den nyinstiftade SCA-pokalen, som ska tilldelas yngsta tik eller hane som erövrat 1:a pris på jaktprov, gick till Monica Larsson, Norriån, med jämthunden Härkilas Ottie IV. Detta ekipage erhöll också den traditionsenliga gevärsremmen för yngsta tik med 1:a pris på jaktprov.

Yngsta hane med 1:a pris på jaktprov blev jämthunden Nybackens Mojje, äg Filip Wiklund, Piteå, som också erhöll en gevärsrem.

Flitigaste domare blev Hans Persson, Roknäs, med 13 st lösprov, 3 st nytt prov och 1 st spårprov. För denna fina insats fick Hans en vacker kniv tillverkad av Tage Öhman, Piteå.

Lucia och Bert Frohm, Boden erhöll SÄK:s avelsdiplom för deras gråhundstik SJCh Bira.

Prisutdelare var vår klubbmästare Lars-Erik Rönnbäck.

Vår ordförande Mikael Granström tackade också tre avgående områdesledare, Sune Nordmark, Malmberget, Bert Frohm, Boden och Torsten Jakobsson, Vitå (ej närv) för ett mycket förtjänstfullt arbete. 

§ 3 Justering av röstlängd

Årsmötet beslöt att vid behov justera röstlängden. 

§ 4 Val av ordförande för stämman

Kommunalrådet i Överkalix, Leif Nilsson, valdes till årstämmans ordförande. 

§ 5 Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare

Anmälde styrelsen Tommy Sjölund som stämmans sekreterare.

§ 6 Val av två medlemmar att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Per Larsson, Orrbyn och Mats Eriksson, Råneå valdes till justerare. 

§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Kallelse har varit införd i Älghunden nr 4/1999. Även personlig kallelse har utgått.

Därmed ansågs stämman behörigen utlyst. 

§ 8 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse

Mötesordföranden genomgick styrelsens verksamhetsberättelse.

Synpunkter angående utställningarnas höga kostnader ventilerades. Tanken att ev arrangera en 2:dagars utställning väcktes. Dessutom uttrycktes stor tillfredsställelse med att medlemsantalet vänt uppåt.

Därmed lades styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning med godkännande till handlingarna.

Revisionsberättelsen upplästes och lades med godkännande till handlingarna. 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 10 Inkomna motioner

Ett antal motioner, som av författaren förvandlats till skrivelser, delgavs årsmötet av Mikael Granström. De innehöll förslag till förändringar av våra jaktprovsregler. Stämman hänsköt ärendet till den domarkonferens, som kommer att hållas i augusti 2000. 

§ 11 Fastställande av inkomst- och utgifttsstat,(budget2000) arvoden och omkostnadsersättningar för 2000 samt medlemsavgifter för följande kalenderår 2001

Årsmötet gav styrelsen full handlingsfrihet vad gäller ev tryckning av boken ”Från valp till färdig hund” i egen regi och därmed godkänna styrelsens förslag till budget för år 2000.

Beslöts att medlemsavgiften för år 2001 ska vara oförändrad 240 kr.

Styrelsens arvoden godkändes i enlighet med budgetförslaget. 

§ 12 Val av ordförande för klubben

Mikael Granström omvaldes till ordförande för Norrbottens Älghundklubb för 2000. 

§ 13 Val av ordinarie styrelseledamöter

Valberedningens förslag var omval på Tommy Sjölund och nyval på Donald Engström och Birgitta Persson. Lars-Erik Rönnbäck föreslogs av Mikael Leffler för omval.

Efter votering medelst handuppräckning beslöt årsmötet att omvälja Tommy Sjölund och Lars-Erik Rönnbäck samt nyval av Donald Engström för 2000 – 2001. 

§ 14 Val av styrelsesuppleanter

Till ny styrelsesuppleant för 2000-2001 valdes Bo Eriksson. 

§ 15 Val av revisorer

Agnar Sjölund omvaldes och Björn Larsson nyvaldes till ordinarie revisorer för 2000. 

§ 16 Val av revisorssuppleanter

Bo Frykholm och Bert Karlsson omvaldes till revisorssuppleanter för 2000. 

§ 17 Val av valberedning om tre personer med personliga suppleanter

Uno Sjöström, Per Larsson och Kenth Stahre omvaldes till NÄK:s valberedning för 2000, med Uno som sammankallande. Årsmötet beslöt att frångå stadgarna och inte utse några personliga suppleanter. 

§ 18 Jaktprovens organisation , avgifter och bestämmelser

Arne Olsson föredrog jaktprovens organisation, avgifter och bestämmelser för 2000. Efter en del debatt lades denna med godkännande till handlingarna. 

§ 19 Hundutställningar 2000, 2001

Lars-Erik Rönnbäck redogjorde för kommande hundutställningar. Efterlystes bl a bättre prisbord vid våra utställningar. 

§ 20 Klubbmästerskap

Meddelade styrelsen att preliminärt datum för klubbmästerskapet är 2000 10 06 – 07.

Röster höjdes för en åldersgräns för start på 6 års ålder. KM-kommittén lovade att titta på detta till nästa KM. 

§ 21 SM-hund 2000

Årets deltagare i SM för älghundar för NÄK blir jämthunden SJCh Smörholmens Petter, ägare Bertil Stenman, Kalix, som vann 1999 års klubbmästerskap. 

§ 22 Övriga ärenden

Tage Öhman, Piteå, valdes till hedersmedlem i NÄK. Kerstin Mörk, Karin Skogqvist och Eva-Marie Eriksson uppmärksammades med blommor för deras insatser vid vårt klubbmästerskap. 

§ 23 Avslutning

Mikael Granström tackade Leif Nilsson för en mycket väl genomförd årsstämma och avslutade därmed stämman. 

Vid protokollet
Tommy Sjölund
Sekreterare

Justeras
Leif Nilsson
Ordförande

Per Larsson

Mats Eriksson

Årsmötesprotokoll 2001

Protokoll fört vid årsmöte i Överkalix 2001-03-03
Ca 75 medlemmar närvarade vid stämman som hölls på Hotell Överkalix.
§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Mikael Granström öppnade årsmötet med att hälsa alla mötesdeltagare välkomna. En parentation hölls över den nyligen bortgångne Sture Göransson, som bl a varit med och grundat Norrbottens Älghundklubb. Mikael lämnade också en kort resumé över det gångna verksamhetsåret. 

§ 2 Utdelning av priser

Klubbmäserskapspokalen utdelades till 2000 års vinnare, Anders Angeria, med gråhunden Avahedens Hampus.

SCA-pokalen, som tilldelas yngsta hane eller tik som erövrat 1:a pris på jaktprov, gick till Sven-Olov Johansson, Luleå, med jämthunden Stoy. Detta ekipage tilldelades också en gevärsrem för sin prestation.

Yngsta tik med 1:a pris på jaktprov blev jämthundstiken Tessy, äg Rudolf Mörk, Kalix. Han tilldelades också en gevärsrem.

Flitigaste domare blev Sven-Ove Rensfeldt, Forshed, med 21 lösprov och ett spårprov. För denna enastående insats erhöll Sven-Ove en ”Tage Öhman-kniv”.

Uppfödardiplom tilldelades Smörholmens kennel på 52 poäng. Bertil Stenman har Jämthundsuppfödning. 

§ 3 Justering av röstlängd

Årsmötet beslöt att vid behov justera röstlängden. 

§ 4 Val av ordförande för stämman

Göte Jönsson, Överkalix, valdes till årsstämmans ordförande. 

§ 5 Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare

Anmälde styrelsen Tommy Sjölund som stämmans sekreterare.

§ 6 Val av två medlemmar att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Inge Öhrneling, Luleå och Rolf Segerlund, Sundom, valdes till justerare.

§ 7 Dagordning

Årsstämman avslog Mats Erikssons förslag om att flytta fram §10 motioner till §8.
Därmed godkändes liggande dagordning.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Kallelse har varit införd i Älghunden nr 4/2000. Även personlig kallelse har utgått.

Inge Öhrneling hade synpunkter på verksamhetsberättelsens tillgänglighet inför årsmötet. Han ansåg att verksamhetsberättelsen ska finnas tillgänglig för medlemmarna 14 dagar innan årsmötet. Sekreteraren tar detta till sig och lovar att så kommer att ske fortsättningsvis. Dock ansågs stämman blivit behörigen utlyst. 

§ 9 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelsen

Mötesordföranden genomgick verksamhetsberättelsen.

Eddy Engström uttryckte tillfredsställelse över att medlemsantalet fortsätter att stiga. Vad gäller domarantalet ansåg han att det måste stiga för att kunna möta den alltmer svällande jaktprovsverksamheten.

Mikael Granström föredrog resultat- och balansräkningen.

Årsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen till handlingarna.

Revisionsberättelsen upplästes och lades med godkännande till handlingarna. 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 11 Inkomna motioner

Motion nr 1 angående förändring av regler för vårt klubbmästerskap för älghundar (bil 1).
Styrelsen föreslår avslag på motionen med hänvisning till att klubbmästerskapet redan är av hög kvalitet. Det krävs minst 2 st 1:a pris för start.
Årsstämman beslutar att avslå motionen.

Motion nr 2, att Jyckedata läggs ut på internet och att utställningsresultaten ej trycks i boken (bil 2).
Styrelsen föreslår att tillstyrka motionen, främst av ekonomiska skäl, men även av det skälet att Jyckedata ger medlemmarna en mycket fin service. Älghunden nr 4 blir väldigt dyr att trycka, i jämförelse med att medlemmar kan hämta motsvarande information via Jyckedata.
Stämman instämmer i att Jyckadata på internet är bra, men eftersom alla medlemmar inte har tillgång till dator, måste utställningskritiken även komma ut i bokform, varför stämman beslutar att avslå motionen.

Motion nr 3 angående förändring av utställningsverksamheten inom NÄK (bil 3).
Styrelsen instämmer i motionärens intentioner om att en 2-dagarsutställning vore värd att pröva. Dock anser styrelsen att detta noggrant måste utredas, inte minst på vilken ort denna utställning ska förläggas. Styrelsen anser att en 2-dagarsutställning tidigast kan genomföras år 2003. Styrelsen föreslår därför avslag på motionen.
Efter diskussion och öppen votering, som slutade 29 röster för tillstyrkan och 29 röster för avslag, avgjordes motionen genom lottning som resulterade i avslag på motionen.

Motion nr 4 angående val av utställningsdomare (bil 4).
Styrelsen anser att man i möjligaste mån ska anlita rasspecialister och att urvalet av domare under åren varit mycket väl tillgodosett. Styrelsen förslår därför avslag på motionen.
Stämman beslutar, utan debatt, att avslå motionen.

Motion nr 5 angående utställningsansvarigs uppdrag inom styrelsen (bil 5).
Styrelsen instämmer i motionärens uppfattning vad gäller utställningsansvarigs arbete vad gäller utställningsverksamheten. Dock anser styrelsen att detta är en styrelsefråga och att därför motionen anses besvarad och ska läggas till handlingarna.
Stämman beslutar att lägga motionen till handlingarna.

§ 12 Fastställande av inkomst- och utgifttsstat,(budget2001) arvoden och omkostnadsersättningar för 2001 samt medlemsavgifter för följande kalenderår 2002

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2001 fastställdes. 

Inge Öhrneling efterlyste även en budget för år 2002. Mikael Granström meddelade att någon sådan ännu ej är upprättad.
Stämman beslutade att höja arvodena och omkostnadsersättningarna till styrelsen från 20 000 kr till 25 000 kr.
Medlemsavgiften för år 2002 fastställdes till 240 kr och 50 kr för familjemedlem. 

§ 13 Val av ordförande för klubben

Mikael Granström omvaldes till ordförande för Norrbottens Älghundklubb för 2001. 

§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter

Eddy Engström och Yvonne Bystedt hade avsagt sig omval till styrelsen. Därmed omvaldes Arne Olsson och nyvaldes Bo Eriksson och Bertil Bodlund till ordinarie styrelseledamöter för år 2001-2002. 

§ 15 Val av styrelsesuppleanter

Till styrelsesuppleant omvaldes Rolf Westerberg för 2001-2002 och nyvaldes Claes Johansson för 2001med Rolf som 1:e suppleant och Claes som 2:e suppleant. 

§ 16 Val av revisorer

Omvaldes Agnar Sjölund och Björn Larsson till ordinarie revisorer för 2001. 

§ 17 Val av revisorssuppleanter

Omvaldes Bert Karlsson och Bo Frykholm till revisorssuppleanter med Bert som 1:e suppleant och Bo som 2:e suppleant. 

§ 18 Val av valberedning om tre personer med personliga suppleanter

Omvaldes Bert Karlsson och Bo Frykholm till revisorssuppleanter med Bert som 1:e suppleant och Bo som 2:e suppleant. 

§ 19 Jaktprovens organisation , avgifter och bestämmelser

Arne Olsson föredrog jaktprovens organisation, avgifter och bestämmelser för 2001. Efter en del debatt lades denna information med godkännande till handlingarna. 

§ 20 Hundutställningar 2001, 2002

Lars-Erik Rönnbäck redogjorde för kommande hundutställningar. En lista gick runt bland medlemmarna angående önskemål om domare för 2002. 

§ 21 Klubbmästerskap

Angående klubbmästerskapet kan konstateras att intresset bara ökar, från 40 anmälda 1997 till 60 anmälda 2000. Kommittén tittar på olika alternativ för att ev öka antalet starter från nuvarande 41 st.
Vad gäller anmälan ligger kravet på 2 st 1:a pris på jaktprov fast. Dessutom ska hunden vara HD-röntgad och godkänd. I övrigt ingen begränsning. 

§ 22 SM-hund 2001

Årets deltagare i SM för älghundar för NÄK blir gråhunden SJCh SUCh FINJCh FINUCh Avahedens Hampus S25004/93, ägare Anders Angeria, Boden, som vann 2000 års klubbmästerskap. 

§ 23 Övriga ärenden

Göran Johansson tog till orda och manade till samförståndsanda inom klubben. Mikael Granström ansåg detsamma.

Eddy Engström och Yvonne Bystedt avtackades för sina år i styrelsen med blommor och boken ”Från valp till färdig hund” utgiven i NÄK:s egen regi. 

§ 24 Avslutning

Mikael Granström tackade Göte Jönsson för en väl genomförd stämma vilken i sin tur önskade klubben fortsatt framgång. Därmed avslutades stämman. 

Vid protokollet
Tommy Sjölund
Sekreterare

Justeras
Göte Jönsson
Ordförande

Inge Öhrneling

Rolf Segerlund

Årsmötesprotokoll 2002

Protokoll fört vid årsmöte i Piteå 2002-02-16
Ca 75 medlemmar närvarade vid stämman som hölls på Piteå Havsbad Hotell & Konferens.
§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Mikael Granström öppnade årsmötet och hälsade alla mötesdeltagare välkomna. 

§ 2 Utdelning av priser

På grund av praktiska skäl flyttades denna punkt till sist på dagordningen. 

§ 3 Godkännade av dagordningen

Dagordningen godkändes. 

§ 4 Justering av röstlängd

Årsmötet beslöt att vid behov justera röstlängden. 

§ 5 Val av ordförande för stämman

Lennart Rehnmark, Umeå, valdes till årsstämmans ordförande. 

§ 6 Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare

Anmälde styrelsen Tommy Sjölund som stämmans sekreterare.

§ 7 Val av två medlemmar att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Erling Engman, Krokträsk, och Magnus Andersson, Bjumisträsk, valdes till justerare.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

Kallelse har varit införd i Älghunden nr 4/2001. Även personlig kallelse har utgått.

Därmed ansågs stämman vara behörigen utlyst. 

§ 9 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelsen

Mötesordföranden genomgick verksamhetsberättelsen.

NÄK:s kassör, Donald Engström föredrog resultat- och balansräkningen.

Revisionsberättelsen upplästes av Agnar Sjölund.

Årsstämman beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen till handlingarna. 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 11 Inkomna motioner

Motion angående förändring av bestämmelserna för att få starta på jaktprov (bil1).

Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks i enlighet med motionären.

Årsstämman beslutar att tillstyrka motionen samt att den föreläggs Svenska Älghundklubbens årsstämma. 

§ 12 Fastställande av inkomst- och utgifttsstat,(budget2002) arvoden och omkostnadsersättningar för 2002 samt medlemsavgifter för följande kalenderår 2003

Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2002 fastställdes.

Årsstämman beslutade att höja arvoden och omkostnadsersättningarna till styrelsen från 25 000 kr till 30 000 kr.

Medlemsavgiften för år 2003 fastställdes till 240 kr och 50 kr för familjemedlem. 

§ 13 Val av ordförande för klubben

Mikael Granström omvaldes till ordförande för Norrbottens Älghundklubb för 2002. 

§ 14 Val av ordinarie styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Donald Engström, Tommy Sjölund och nyvaldes, efter avgående Lars-Erik Rönnbäck, Claes Johansson, alla för en tid av 2 år. 

§ 15 Val av styrelsesuppleanter

Till ny styrelsesuppleant valdes Erik Eriksson, Jokkmokk, för en tid av 2 år. 

§ 16 Val av revisorer

Till ordinarie revisorer för år 2002 omvaldes Agnar Sjölund och Björn Larsson. 

§ 17 Val av revisorssuppleanter

Omvaldes Bert Karlsson och Bo Frykholm till revisorssuppleanter för år 2002. 

§ 18 Val av valberedning om tre personer med personliga suppleanter

Till valberedning för år 2002 omvaldes Uno Sjöström och Per Larsson. I Kent Stahres ställe, som avsagt sig omval, nyvaldes Bengt Modig. 

§ 19 Styrelsens övriga ärenden, jaktprovens organisation , avgifter och bestämmelser

Arne Olsson föredrog tankar kring jaktprovsorganisationen och passade samtidigt på att tacka våra domare för en väl genomförd jaktprovssäsong.

Vad gäller avgifter för kommande verksamhetsår kan det komma en eventuell höjning av avgiften till domaren. 

§ 20 Hundutställningar 2002, 2003

Vår utställningsansvarige inom styrelsen, Bertil Bodlund, redogjorde bl a för utredningen angående en eventuell 2-dagarsutställning. Utredningen visade att en 2-dagarsutställning inte var en bra väg att gå, varför nuvarande antal utställningar och platser kvarstår.

I övrigt redogjorde Bertil för utställningarna för år 2002 och 2003. 

§ 21 Klubbmästerskap 2002

Tommy Sjölund meddelade att årets KM går av stapeln 4-5 oktober och att vi återgår till 41 hundar och 2 dagar.

Nytt för i år blir att om, antalet anmälda hundar överstiger 40, lottas deltagarna på hundägarnas namn, dvs en hund per ägare får då delta. Om plats uppstår för ytterligare hundar sker lottdragning mellan hundägare som anmält fler än en hund. 

§ 22 SM 2002

Årets SM för Älghundar arrangeras av Norrbottens Älghundklubb tillsammans med Jaktjournalen. Tävlingscentrum blir Grubbnäsudden ca 3 mil norr om Kalix.

Ett SM-lotteri har avslagits av länsstyrelsen. Vi kommer emellertid att överklaga detta beslut till länsrätten.

I övrigt går förberedelserna enligt planerna. 

§ 23 Övriga ärenden

Två områdesledare har avsagt sig nämligen Rolf Modig, Övertorneå och Kjell Johansson, Gunnarsbyn. Mikael avtackade den ende närvarande Kjell med blommor och bok.

Klubbmästerskapets vandringspris utdelades för andra gången till Bertil Stenman, Kalix, med jämthunden Smörholmens Petter.

SCA-pokalen som går till yngsta älghund som erövrat 1:a pris på jaktprov tilldelades Fritz Jönsson, Gällivare,med gråhunden Pirkkonojas Akke. Denne fick också en gevärsrem för sin prestation.

Yngsta tik med 1:a pris på jaktprov blev gråhunden Tossamyrens Bim, ägare Anders Angeria, Karungi. Här delades också en gevärsrem ut.

För andra året i rad blev Sven-Ove Rensfeldt flitigaste domare med 36 löshundsprov och 2 spårprov. För denna prestation erhöll Sven-Ove en skinnryggsäck. 

§ 24 Stämmans avslutning

Omvalde ordföranden för klubben, Mikael Granström, tackade mötesordföranden för en väl genomförd årsstämma. Lennart Rehnmark önskade i sin tur klubben fortsatt framgång. Därmed avslutades årsstämman. 

Vid protokollet
Tommy Sjölund
Sekreterare

Justeras
Lennart Rehnmark
Ordförande

Erling Engman

Magnus Andersson

Scroll to Top