Extra årsmöte 2024 – 7 april kl 10.30 i Älvsbyn, Villa Sparta

Härmed kallas medlemmar i Norrbottens älghundklubb till extra årsmöte 2024

Söndagen den 7 april klockan 1030

Plats: Älvsbyn, Villa Sparta

Bakgrund:
När antalet ledamöter i styrelsen är för få enligt stadgarna, ska styrelsen kalla till extra årsmöte.
Därav kallar styrelsen till extra årsmöte den 7/4 kl: 1030 i Älvsbyn på SPARTA i syfte att stämman ska genomföra kompletteringsval av ledamöter till styrelsen.
Kallelse till extra årsmöte ska delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet.
Du måste vara medlem i NÄK för att delta och ha rösträtt. Röstning med fullmakt får inte ske. Ingen anmälan krävs för stämman, röstlängden upprättas på plats.
Klubben bjuder medlemmarna på kaffe med tilltugg efter mötet kl: 1100.
För att kunna beställa fika till er så är vi tacksamma om ni anmäler deltagande senast söndagen 24/3 till Lars Lundbäck: lasselundback@hotmail.com

Varmt välkomna!
/ Styrelsen

Dagordning

Mötet öppnas av ordförande.

  1. Justering av röstlängden.
  2. Val av ordförande för mötet.
  3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
  5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar.
  6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
  7. Fastställande av dagordningen.
  8. Kompletteringsval av ledamöter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna.

Mötet avslutas av ordförande.

Valberedningen Norrbottens älghundklubb

Valberedningen har efter några möten beslutat att föreslå följande vid extra årsmöte 7/4 i Älvsbyn:
Lars Lundbäck fyllnadsval för 1år
Mats Waara fyllnadsval för 1år
Daniel Cedering fyllnadsval för 1år

Valberedningen Norrbottens älghundklubb
Hans Broström sammankallande
Stig Enberg
Erik Nyström

Rulla till toppen
Scroll to Top