Verksamheten inom Norrbottens Älghundklubb

Norrbottens Älghundklubb är ansluten till Svenska Älghundklubben och en av tio lokalklubbar. Klubben har ca 1000 medlemmar. Huvudsyftet med Norrbottens Älghundklubb är att ur jakt-, extriör- samt hälsosynpunkt främja avel med av Svenska Kennelklubben erkända älghundraser, samt verka för utveckling av praktiskt bruk av dessa raser.

Norrbottens Älghundklubb förverkligar sitt syfte genom utställningar, jaktprov, spårprov och avelsrådgivning. Norrbottens Älghundklubb bedriver även utbildning och allmän upplysningsverksamhet ifråga om älghundar.

Välkommen som medlem!

Magnus Röjlind
Ordförande

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet