Så här uppfattade vi årsmöteshelgen

Så här uppfattade vi årsmöteshelgen i Karlstad den 22-23/4 -16 vad gäller regelfrågan. 

Alla presenterar sina klubbar och hur röstningen har utfallit på lokal nivå, 30-29 i favör för att behålla nuv. regler. Ordf. M Jensen tillsammans med B-M Nordqvist från SÄK tar till orda i en riktning som vi aldrig trodde var möjlig. Helt ohämmat talar man om för mötet att delegat som företräder sin lokal eller ras klubb, INTE behöver föra fram beslut från resp. årsstämma. För att ytterligare förstärka sin och styrelsens ambition att övertyga mötet om denna vridna syn på demokrati och medlemsförankring tar man hjälp av Freddy Kjellström som presenterar sig som statsvetare vid Karlstads universitet med höga poster i SKK. Även han tar flera tillfällen i akt både på fredag och lördag att med målande historik från amerikanska presidentvalen samt ATP-valen på 50-talet, övertyga mötet på samma sätt som SÄK:s styrelse, att som delegat behöver man INTE vara lojal mot sina medlemmars beslut i lokalklubben. Styrelsen som förväntas representera alla medlemmar i enlighet med demokrati, medlemsförankring, vilket BORDE vara en röd tråd i SÄK:s och SKK:s uttalade policy, tillika med etik och moral vad gäller hundhållning. Var finns den tråden i SÄK:s styrelse?

FUNDERING EFTER HELGEN: Om det andra förslaget som styrelsen representerade hade haft 1 rösts övervikt före ordförandekonferensen och stämman, skulle SÄK:s budskap varit lika osolidarisk mot alla som bevistat årsstämmorna lokalt? ”Det är helt ok att rösta mot det lokala beslutet”. Troligtvis hade vikten av demokrati och solidaritet med medlemsbesluten på lokalnivå pådyvlats mötesdeltagarna med kraft, detta med en inbjuden myndig ”demokratiförespråkare” tillika statsvetare från Karlstads universitet.

SÄK: ansvar, roller arbetsformer
STYRELSEN.
Styrelsens medlemmar skall lojalt arbeta för de beslut som majoriteten bifallit men samtidigt ha rätt att reservera sig mot beslut som man personligen inte kan ställa sig bakom.

Styrelsen skall lojalt arbeta i den anda och de riktlinjer och intentioner som SKK angivit

Styrelsen måste alltid beakta viktiga principer och överväga risken för prejudikat när beslut fattas.

ARBETSORDNING FÖR I SÄK INGÅENDE RAS OCH LOKALKLUBBAR. Rev. 20151230.

Stor vikt läggs vid den lokala förankringen och jobbet som skall göras ute bland våra medlemmar så att policy och strategier får genomslagskraft. Kommunikationsvägarna skall vara styrda av tydlighet samt eftersträvas i sin enkelhet.

Om det är så att denna anda fortsättningsvis skall råda i SÄK och SKK, hur skall vi få folk att jobba lokalt i viktiga frågor, vilka skall beslutas lokalt med demokratiska beslut? Redan idag har vi fått avhopp från leden p.g.a den osolidariska inställningen vad gäller medlemsförankrade beslut, som åter kommit i dagen vad gäller SÄK:s styrelse. Allt vad gäller god föreningssed i ideella föreningar har fått ett stort misstroende bland medlemmarna. Detta misstroende förstärks ytterligare av SKK:s delegat som aktivt slår undan fötterna på tidigare inriktning från SKK, då man tillrättavisat SÄK för bristande demokrati och medlemsförankring.

Nu är beslutet taget och vi jobbar vidare efter det.
Delegaterna från Norrbotten

Medlemsansökan

Vill du ansöka om medlemskap i Norrbottens Älghundklubb?

Du gör detta genom att sätta in 300 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem på SÄKs bankgiro 218-6179.

Uppge namn och adress, så kommer medlemskort på posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK. Medlemskapet gäller Svenska Älghundklubben och även Norrbottens Älghundklubb.

Det är viktigt att du skriver in vilken klubb du vill tillhöra, ange NÄK klubbnr 95.

För detta får du 4 nr av tidningen Älghunden. Du får rätt att ställa ut din hund på SÄK:s utställningar samt starta på jaktprov. Vidare får du göra din röst hörd på NÄK:s och även SÄK:s årsmöten.

Senaste bilderna från galleriet